About Youth Project
Youth Project

درباره ما

پروژه جوانان احمد الحسن یک سرویس API باز است که هر نوع داده مرتبط با احمد الحسن یا دعوت یمانیه را به مشتری ارائه می دهد. با تشکر از تیم توسعه در سوئد، پروژه جوانان قادر به ارائه داده ها به هر زبانی است. ما این پروژه را به گونه ای اجرا کردیم که پاسخگوی تمام ایده های خواهران و برادران باشد. بنابراین ما پذیرای همه ایده های شما هستیم. همچنین دست همکاری خود را به سوی همه شما برادران و خواهران دراز می کنیم. در صورت امکان به ما کمک کنید تا پایگاه داده را تکمیل کنیم.

ویدیوهای مرتبط با دعوت یم...

به ما بپیوندید

تبیین علوم یمانی

نقد تقلید از غیرمعصوم